GRANKIT ARTICLE

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRANKIT: Grandparents and Grandchildren Keep In Touch

Άθως Χαραλαμπίδης,

Εκπαιδευτικός – Διευθυντής Εκπαιδευτικού Κέντρο «Emphasys Centre»

Περίληψη:

Η γήρανση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο απασχολεί όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Η γήρανση αναμφίβολα επιφέρει αλλαγές στην οικογενειακή ζωή και κατ’ επέκταση στην ίδια την κοινωνία. Δεν θεωρείται ως μία αρνητική εξέλιξη στην ανθρώπινη ζωή, αλλά ως μια ευχάριστη εμπειρία, αν οι ηλικιωμένοι έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες Διά Βίου Μάθησης. To GRANKIT Project εντάσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 για «Active Learning and Intergenerational Solidarity», καθώς και του Ευρωπαϊκού Έτους 2013 για «Active Citizenship». Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν άτομα τρίτης ηλικίας, κυρίως παππούδες και γιαγιάδες, σε βασικά θέματα χρήσης Η/Υ (Windows, Word, Internet, e-mail, Social Media Tools) και αργότερα μέσα από τη διαγενεαλογική μάθηση (intergenerational and family learning) και την εμπλοκή των εγγονιών τους να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) (Internet, Facebook, Skype).  Ακολούθως, μέσα από τη δημιουργία ενός “ON-LINE CHAT ROOM and HELP DESK” τα άτομα τρίτης ηλικίας θα κληθούν με τη σειρά τους να βοηθήσουν τα εγγόνια τους σε ποικίλα θέματα, π.χ. συμβουλές μέσα από την εμπειρία της ζωής τους, καθοδήγηση, πληροφόρηση κλπ. Mε τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι οι δύο γενιές θα ενδυναμώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, ενώ παράλληλα τα άτομα τρίτης ηλικίας θα ξεφύγουν από τυχόν απομόνωση έχοντας πρόσβαση στο σύγχρονο ηλεκτρονικό κόσμο που αναπτύσσεται συνεχώς.

Λέξεις κλειδιά: ενεργός γήρανση, διαγενεαλογική μάθηση, ενεργός πολιτότητα, άτομα τρίτης ηλικίας.

 

Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης:

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όλες τις χώρες και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο χρειάζεται συντονισμένες ενέργειες αντιμετώπισης του τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως διαπιστώνεται οι άνθρωποι ζούνε περισσότερο από ότι ζούσανε πριν, ενώ τα ποσοστά γονιμότητας μειώνονται συνεχώς και κατά συνέπεια οι δημογραφικές τάσεις αλλάζουν: οι ηλικιωμένοι είναι τώρα ένα συνεχώς αυξανόμενο μέρος της κοινωνίας, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται ηλικιακά σε παραγωγική ηλικία μειώνεται.Η διασφάλιση της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής είναι ανάμεσα στις άμεσες και κεφαλαιώδεις  επιδιώξεις των κρατών μέσα από την ορθή διαχείριση των πόρων του κάθε κράτους. Οι νέες πολιτικές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλουν στην οικονομία και την κοινωνία και να είναι σε θέση να φροντίσουν τον εαυτό τους για όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή είναι η ουσία της ενεργούς γήρανσης. Ο όρος «ενεργός γήρανση» αναφέρεται στην κατάσταση όπου οι άνθρωποι συνεχίζουν να συμμετέχουν στην επίσημη αγορά εργασίας, καθώς σε άλλες εθελοντικές δραστηριότητες (π.χ. επίβλεψη και φροντίδα εγγονιών), ενώ παράλληλα απολαμβάνουν μία υγιή, ανεξάρτητη και ασφαλή ζωή.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις αυτές, το «European Centre for Social Welfare Policy and Research (ECV)» σε συνεργασία με το «European Commission’s Directorate General for Employment  Social Affairs and Inclusion» και το «United Nations Economic Commission for Europe» προώθησαν το 2012 στα πλαίσια του «Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών 2012 (EY2012)» τον καθορισμό «Δεικτών Ενεργούς Γήρανσης – Active Ageing Index» τους οποίους το κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να προωθήσει μέχρι το 2017. Οι προτεραιότητες για τις οποίες κάθε κράτος θα κληθεί να αξιολογηθεί είναι:

  1.  Η παράταση της ενεργού συμμετοχής στην αγορά εργασίας και η διατήρηση  της ικανότητας για εργασία.
  2. Η προώθηση της συμμετοχής, της μη διάκρισης και της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων ατόμων.
  3. Η προώθηση και διαφύλαξη της αξιοπρέπειας, της υγείας και της ανεξαρτησίας των ατόμων τρίτης ηλικίας.
  4. Η διατήρηση και η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών .

Ίσως οι πιο σημαντικές πολιτικές για αντιμετώπιση των συνεπειών της γήρανσης του πληθυσμού είναι η αύξηση της συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία πιο φιλικού προς τους ηλικιωμένους εργασιακού περιβάλλοντος, αφού προηγουμένως υιοθετηθούν πολιτικές που να προωθούν την ενεργό γήρανση, να ενθαρρύνουν και να ενδυναμώνουν τα άτομα αυτά να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

 

Η ενεργός γήρανση επιτρέπει στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να συμμετάσχουν στην κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα η κοινωνία παρέχει προστασία, ασφάλεια και φροντίδα. Με τον τρόπο αυτό οι ηλικιωμένοι παραμένουν ενεργοί και συνεχίζουν να συμβάλουν στην ευημερία της κοινωνίας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την συνταξιοδότησή τους. Αναμφίβολα η ενεργός γήρανση θα επεκτείνει το προσδόκιμο υγιούς διαβίωσης, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής των πολιτών καθώς μεγαλώνουν. Η γήρανση δεν πρέπει να θεωρείται ως μιας διαδικασίας που δεν μας αφορά. Τα ηλικιωμένα άτομα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας μας, του φιλικού μας κύκλου, του επαγγελματικού μας χώρου ή της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Για το λόγο αυτό η αλληλεξάρτηση και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών αποτελούν σημαντικές αρχές της ενεργού γήρανσης.

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRANKIT: Γενικές Πληροφορίες

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRANKIT εντάσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 για «Active Learning and Intergenerational Solidarity», καθώς και του Ευρωπαϊκού Έτους 2013 για «Active Citizenship». Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν άτομα τρίτης ηλικίας, κυρίως παππούδες και γιαγιάδες, σε βασικά θέματα χρήσης Η/Υ (Windows, Word, Internet, e-mail, Social Media Tools) και αργότερα μέσα από τη διαγενεαλογική μάθηση (intergenerational and family learning) και την εμπλοκή των εγγονιών τους να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) (Internet, Facebook, Skype).

Τα εγγόνια,  αφού εκπαιδευτούν από τους καθηγητές τους, θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους στα πιο πάνω θέματα για να ενημερώσουν και να καθοδηγήσουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους για τις δυνατότητες που παρέχουν τα ΜΚΔ, για δωρεάν επικοινωνία, αγορά προϊόντων, ενημέρωση, πληρωμή λογαριασμών, παρακολούθηση ειδήσεων κλπ.

Ακολούθως, μέσα από τη δημιουργία ενός “ON-LINE CHAT ROOM and HELP DESK” τα άτομα τρίτης ηλικίας θα κληθούν με τη σειρά τους να βοηθήσουν τα εγγόνια τους σε ποικίλα θέματα, π.χ. συμβουλές μέσα από την εμπειρία της ζωής τους, καθοδήγηση, πληροφόρηση κλπ. Mε τον τρόπο αυτό, αναμένεται ότι οι δύο γενιές θα ενδυναμώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, ενώ παράλληλα τα άτομα τρίτης ηλικίας θα ξεφύγουν από τυχόν απομόνωση έχοντας πρόσβαση στο σύγχρονο ηλεκτρονικό κόσμο που αναπτύσσεται συνεχώς.

Αφορμή για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος αποτέλεσε η επαφή με άτομα τρίτης ηλικίας τα οποία έδιναν τον καθημερινό τους αγώνα επιβίωσης κάποιοι μέσα από την απομόνωση, τη μοναξιά και κάποιοι άλλοι μέσα από την ενεργό δράση. Η συμμετοχή του κ. ΑΧ στη διαδικασία των συνεντεύξεων και  της συλλογής πληροφοριών αποτέλεσε και το έναυσμα για το πρόγραμμα.

 

«Αν δεν ήμουν «μανιακός» με τη χρήση  Η/Υ, δεν θα είχα ζωή. Το διαδίκτυο είναι μερικές φορές η μόνη μου διέξοδος στον πραγματικό κόσμο».

«Έχω ένα Facebook, ένα λογαριασμό Skype και e-mail. Είμαι τόσο ευτυχής που έχω βρει παλιούς συμμαθητές μου από την Αμερικανική Ακαδημία που ζουν σε όλο τον κόσμο….».

«Ο γιος μου που είναι επαγγελματίας, μου έμαθε τα βασικά και στη συνέχεια, η εγγονή μου που είναι 15 χρονών, τα υπόλοιπα. Είχαμε και οι δύο ελεύθερο χρόνο και μου δίδαξε πολλά πράγματα σχετικά με το Internet, μου δημιούργησε Facebook και ένα λογαριασμό Skype … έτσι άρχισαν όλα. …. Τώρα είμαι φίλος με μερικούς από τους φίλους της.

«..  ίσως πιο σημαντικό είναι ότι μπορώ να μιλήσω με τα δύο εγγόνια μου που σπουδάζουν στο εξωτερικό …, μπορώ ακόμη να βοηθήσω και τις εγγονές μου με την εργασία τους, όταν οι γονείς τους εργάζονται … Είναι τόσο αστείο, παρόλο ότι ζω αρκετά μίλια μακριά από αυτές … μπορώ να είμαι χρήσιμος…»

 

Το πρόγραμμα GRANKIT στοχεύει στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών ώστε να μετατραπεί η γήρανση σε μια ευχάριστη εμπειρία. Μέσα από τη δυνατότητα που θα δοθεί στα ηλικιωμένα άτομα για συμμετοχή στο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, την εμπλοκή των εγγονιών τους και την αξιοποίηση του κοινού τους ελεύθερου χρόνου επιδιώκεται η επίτευξη της διαγενεαλογικής μάθησης. Ο ελεύθερος χρόνος μετατρέπεται σε ποιοτικό χρόνο που θα δώσει δυνατότητες επιμόρφωσης, ενεργοποίησης, καταπολέμησης της απομόνωσης και ανάπτυξης των οικογενειακών δεσμών.

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRANKIT: Στόχοι και επιδιώξεις

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 5 εταίρους οι οποίοι μοιράζονται το κοινό όραμα για ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης με στόχο τόσο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη όσο την ενίσχυση των προσπαθειών για συμβολή στα κοινά. Οι 5 εταίροι κατέχουν την εμπειρία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος. Στην κοινοπραξία συμμετέχει το University of Hannover (Γερμανία-Συντονιστής), το University of Nicosia (Κύπρος), το Εκπαιδευτικό Κέντρο “Emphasys Centre” (Κύπρος), το National Centre for Scientific Research “Demokritos” (Ελλάδα) και ο Μη-Κερδοσκοπικός Οργανισμός EuroED (Ρουμανία) στην εφαρμογή του Προγράμματος “. Η πρόταση ετοιμάστηκε από το Εκπαιδευτικό Κέντρο “Emphasys Centre” και επιλέγηκε μέσα στα πλαίσια του LLP Call 2012- Grundtvig για εφαρμογή κατά την περίοδο 2014-2016.

Το Πρόγραμμα επιχειρεί να εξερευνήσει και να χρησιμοποιήσει τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της πρώτης και της τρίτης γενιάς των ευρωπαϊκών οικογενειών μέσω της παροχής δυνατοτήτων για εκμάθηση χρήσης Η/Υ. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν είναι οι παππούδες/γιαγιάδες και τα εγγόνια τους από τις τέσσερις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

Στόχοι προγράμματος:

-     Να προωθήσει την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, μέσα από την παροχή ευκαιριών Γενεαλογικής Μάθησης και Διά Βίου Μάθησης για ηλικιωμένους πολίτες.

-     Να σχεδιάσει και να παρέχει ένα υψηλής ποιότητας καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για άτομα τρίτης ηλικίας με σκοπό να αναπτύξουν και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να συμμετάσχουν στους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

-     Να διερευνήσει τρόπους με τους οποίους οι παππούδες και τα εγγόνια μπορούν να επικοινωνούν στη σύγχρονη κοινωνία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων μειώνοντας τυχόν αρνητικά συναισθήματα όπως μοναξιά και απομόνωση.

-     Να δημιουργήσει ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση και ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιεχομένου.

-     Να δημιουργήσει ευκαιρίες για προώθηση του εθελοντισμού μεταξύ των ατόμων τρίτης ηλικίας με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή των εγγονιών τους ή άλλων παιδιών.

-     Να προωθήσει την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της ΕΕ, επιτυγχάνοντας παράλληλα την πολιτιστική ευαισθητοποίηση, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

-     Να προωθήσει τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας-πλατφόρμας με την ονομασία “GRANDS’ HELP DESK ” για την παροχή υποστήριξης, καθοδήγησης και βοήθειας σε παιδιά με τη χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης.

 

GRANKIT: Εφαρμογή και κύριες δραστηριότητες

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRANKIT περιλαμβάνει πέντε βασικές δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται πιο κάτω:

  1. 1.      Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης κάθε χώρας: ενεργός γήρανση και παρεχόμενες ευκαιρίες– Έρευνα αναγκών των συμμετεχόντων

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος έγινε περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε χώρα όσον αφορά την παρουσία των ατόμων τρίτης ηλικίας στο γενικότερο πληθυσμό και κυρίως στον ενεργό πληθυσμό. Παράλληλα έγινε καταγραφή των πολιτικών κάθε χώρας που εφαρμόζονται για την ενεργό γήρανση αλλά και καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών και ευκαιριών για επιμόρφωση και συμμετοχή σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης.

Ακολούθως, μετά από σχετική ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων, αλλά και ποιοτικής έρευνας με τη χρήση ανεπίσημων συνεντεύξεων και παρατηρήσεων καθορίστηκε το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε θέματα χρήσης Η/Υ και κοινωνικής δικτύωσης. Η καταγραφή αυτή αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε ο σχεδιασμός του Αναλυτικού Προγράμματος και του διδακτικού υλικού που θα εφαρμοστεί. Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις υφιστάμενες γνώσεις των συμμετεχόντων αποτελούν οι το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο. Παρά το γεγονός ότι ένας αριθμός των ατόμων αυτών είχαν ψηλή μόρφωση και επαγγελματική ανέλιξη εντούτοις η ενασχόλησή τους με τους Η/Υ ήταν περιορισμένοι.

 

  1. 2.      Δημιουργία Αναλυτικού Προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού – διδακτικού εγχειριδίου

Κύριος στόχος του σταδίου αυτού είναι η συγγραφή Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού-διδακτικού εγχειριδίου για τέσσερεις ενότητες οι οποίες κρίθηκαν οι πιο απαραίτητες για προώθηση των επιδιωκόμενων στόχου του GRANKIT. Οι ενότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: (1) Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής (MS Windows), (2) Επεξεργασία Κειμένου (MS Word Processing), (3) Χρήση Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Internet, e-mail) και (4) Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook και Skype). Παράλληλα ετοιμάστηκε και ένα απλοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης για τους μαθητές (εγγόνια) τα οποία θα εμπλακούν στο τελικό στάδιο της διδασκαλίας για εκμάθηση και εξάσκηση χρήσης των Μέσω Κοινωνικής Δικτύωσης. Όλα τα πιο πάνω ετοιμάστηκαν αρχικά στην Αγγλική γλώσσα και ακολούθως θα μεταφραστούν στις εθνικές γλώσσες των εταίρων δηλ. Ελληνικά, Γερμανικά και Ρουμάνικα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το Α.Π. όσο και το εκπαιδευτικό υλικό-διδακτικά εγχειρίδια σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο στάδιο της εφαρμογής, δηλ. τα άτομα τρίτης ηλικίας (παππούδες και γιαγιάδες). Οι ανάγκες αυτές προσδιορίστηκαν από την ανάλυση των δεδομένων κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας που είχε διεξαχθεί.

 

  1. 3.       Διδασκαλία και εκμάθηση

Ο κύριος στόχος αυτού του σταδίου είναι η παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες σειράς μαθημάτων για τη διδασκαλία και εκμάθηση των ενοτήτων που καθορίστηκαν σύμφωνα το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα τα οποία θα προσφέρονται από προσοντούχους καθηγητές Πληροφορικής σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας με τη χρήση των διδακτικών εγχειριδίων.

 

  1. 4.    Διαγενεαλογική μάθηση για τη διδασκαλία της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Το τέταρτο στάδιο επικεντρώνεται στη χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βασικής διδασκαλίας, οι μαθητές (εγγόνια) θα κληθούν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση των ατόμων τρίτης ηλικίας (παππούδων και γιαγιάδων) για την εκμάθηση χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook και Skype).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αναμένεται από τους μαθητές (εγγόνια) να μοιραστούν μαζί με τα άτομα τρίτης ηλικίας (παππούδες και γιαγιάδες) τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητες που έχουν στην χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ώστε να εμπλακούν ενεργά στη διδασκαλία της ενότητας αυτής. Τα εγγόνια θα διδάξουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες, πώς να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό στο Facebook ή/και στο Skype ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά για συνεχή επικοινωνία  με τα μέλη των οικογενειών τους που ζουν μακριά, παλιούς συμμαθητές, φίλους κ.λ.π. Το πιο δύσκολο στοιχείο σε αυτό το στάδιο είναι η δημιουργία μιας «ΟΜΑΔΑ GRANDS», η οποία θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επικοινωνούν μεταξύ τους, προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρίες, απόψεις και να εξασκήσουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος.

 

  1. 5.    Δημιουργία πλατφόρμας – ιστοσελίδας «GRANDSHELPDESK»

Το τελευταίο αυτό στάδιο περιλαμβάνει την ετοιμασία και ανάρτηση ειδικής ιστοσελίδας – πλατφόρμας στο διαδίκτυο με την ονομασία «GRANDSHELPDESK» και στην οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επικοινωνούν με τα εγγόνια τους μέσα από Chat Forum. Η ιστοσελίδα θα εμπλουτιστεί με χρήσιμες πληροφορίες, άρθρα κλπ. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η ευκαιρία στα άτομα τρίτης να εξασκήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν την επικοινωνία με τα εγγόνια τους προσφέροντας βοήθεια, καθοδήγηση, στήριξη και συντροφιά. Ο σύγχρονος κόσμος της τεχνολογίας και επικοινωνίας ανοίγεται μπροστά τους για αξιοποίηση.

 

GRANKIT: Συμπεράσματα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRANKIT στοχεύει στο να προωθήσει την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, μέσα από την παροχή ποιοτικών ευκαιριών διαγενεαλογικής μάθησης και Διά Βίου Μάθησης για ηλικιωμένους πολίτες. Μέσα από την επιμόρφωση και την εκπαίδευση σε θέματα χρήσης Η/Υ και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναμένεται ότι η ποιότητα των ατόμων τρίτης ηλικίας θα ενισχυθεί, αφού οι δεξιότητες και οι γνώσεις που θα αποκτήσουν μέσα από το Πρόγραμμα θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινή τους ζωή.

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, θα δοθεί η ευκαιρία για μείωση της μοναξιάς και της απομόνωσης, καθώς και η αύξηση της κοινωνικοποίησης, της ενεργού δράσης και της συμμετοχής.

Η εκμάθηση χρήσης των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και δικτύωσης και η δημιουργία της πλατφόρμας “HELP DESK GRANDS” παρέχουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία μίας νέας μορφής επικοινωνίας η οποία μειώνει το χάσμα των γενεών και φέρνει κοντά τη νέα γενιά με την ηλικιωμένη γενιά. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε οι νέοι και οι ηλικιωμένοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: διαθέτουν και οι δύο ομάδες ελεύθερο χρόνο. Ο ελεύθερος αυτός χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος τόσο των μαθητών (εγγονιών) όσο και των ηλικιωμένων πολιτών (παππούδων και γιαγιάδων).

Η κοινοπραξία του έργου GRANKIT στοχεύει μέσα από την Ευρωπαϊκή αυτή συνεργασία και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του κάθε οργανισμού, να συμβάλει στη αντιμετώπιση του φαινομένου της γήρανσης που ταλανίζει όλες τις χώρες του κόσμου, στηρίζοντας τις πολιτικές των κρατών μελών.

Η γήρανση δεν πρέπει να θεωρείται ως μιας διαδικασίας που δεν μας αφορά. Τα ηλικιωμένα άτομα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας μας, του φιλικού μας κύκλου, του επαγγελματικού μας χώρου ή της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Για το λόγο αυτό η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών αποτελούν σημαντικές αρχές της ενεργού γήρανσης. Η γήρανση πρέπει να είναι μια θετική και δημιουργική εμπειρία για όλους εμάς!