Το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Emphasys σας προσκαλούν στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα ‘Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τα έμφυλα στερεότυπα στον τομέα εργασίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2022, μεταξύ 15:00 – 18:00.

 

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων με θέμα ‘Γυναίκες Πρόσφυγες στο Χώρο Εργασίας’ που απευθύνονται σε εργοδότες αλλά και επαγγελματίες Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), και θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά, σε συνεργασία με την Παναγιώτα Πολυκάρκπου.

 

Η Παναγιώτα Πολυκάρπου είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 2019, μετά την αποφοίτησή της, βραβεύτηκε ως μια από τις Ευρωπαίες ηγέτιδες που αντιπροσώπευαν την Κύπρο στις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια της υποτροφίας S.U.S.I η οποία επικεντρώνεται στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στο φύλο και την ισότητα και την διαφορετικότητα – το 2020 συν-ίδρυσε την πρώτη ψηφιακή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων στην Κύπρο «Θκυο Λόγια» και το 2021 την πρωτοβουλία «Girls in STEAM Academy». Η Παναγιώτα εργάζεται ως Ερευνήτρια/Εμπειρογνώμονας για θέματα φύλου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Σχεδίου Ισότητας των Φύλων και τη διαχείριση του πανευρωπαϊκού έργου Gender-SMART που στοχεύει να μετατρέψει το πανεπιστήμιο σε οργανισμό φιλικό προς τα θέματα φύλου και ισότητας. Είναι ένα από τα μέλη της Βουλής των Νέων στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων και μέλος Διοικητικό Συμβούλιο της AIPFE-Women of Europe.

 

Η εγγραφή είναι απαραίτητη και μπορείτε να την πραγματοποιήσετε εδώ: https://bit.ly/3HUWRun

 

Σειρά Σεμιναρίων:

 • 1ο Σεμινάριο: Προκλήσεις, Προοπτικές και Πρακτικές Συμβουλές
 • 2ο Σεμινάριο: Χαρακτηριστικά Γυναικών Προσφύγων
 • 3ο Σεμινάριο: Διαχείριση της Πολυμορφίας στο χώρο εργασίας
 • 4ο Σεμινάριο: Πρακτικές Συμβουλές Πρακτικής άσκησης
 • 5ο Σεμινάριο: Ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας

 

 

Τα σεμινάρια διοργανώνονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENGAGE (Development of Inclusive Integration Paths 4 Migrant Women), έργο συγχρηματοδοτούμενο από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ένταξης και Μετανάστευσης (Project No: AMIF-2019-AG-CALL-957673)

——————————————

 

Emphasys Center and the Cyprus Refugee Council are inviting you to an online seminar with title Gender Equality in the Workplace’ which will take place on the 15th of June between 15:00 – 18:00.

 

This seminar is part of a series of workshops directed to Labor Market Stakeholders/ HR professionals with theme ‘Integration of Refugee Women in the Labor Market and Society’, and will be delivered in Greek, in collaboration with the experienced speaker in topics of diversity and inclusion in the workplace, Panayiota Polykarpou.

 

Panagiota Polykarpou holds a degree in Business Administration and Public Administration from the University of Cyprus. In 2019, after her graduation, she was awarded as one of the European leaders representing Cyprus in the United States under the S.U.S.I Fellowship which focuses on Social Entrepreneurship and Leadership.  Her interests focus on gender and equality and diversity – in 2020 she co-founded the first digital gender equality awareness campaign in Cyprus “Thkyo Loya” and in 2021 the “Girls in STEAM Academy” initiative.  Panagiota works as a Gender Researcher/Expert at the Cyprus University of Technology and is responsible for the implementation of the Gender Equality Plan and the management of the pan-European Gender-SMART project which aims to transform the university into a gender and equality friendly organization.  She is one of the members of the Youth Parliament’s Committee on Human Rights and Gender Equality and a member of the Board of Directors of AIPFE-Women of Europe.

 

Registration is necessary and you can register here: https://bit.ly/3HUWRun 

Topics:

 • 1st Workshop: Key Challenges in the Integration of TCN Women
 • 2nd Workshop: Characteristics of Migrant Women
 • 3rd Workshop: Diversity Management and Intercultural Communication
 • 4th Workshop: Job Shadowing Scheme: Practical Guidelines and Set Up of Job Shadowing Scheme
 • 5th Workshop: Gender Equality in the Workplace

 

The workshops are implemented in the context of the project ENGAGE – Development of Inclusive Integration Paths 4 Migrant Women (Project no: 957673) and are co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) of the European Union.

The Connected Educator: Media Literacy Skills for Educators

Course Description

In the digital era, the ability to access, analyze, evaluate and create media has become a key skill for everyone. However, digital advancements have brought new challenges to both youth and adults. The Connected Educator: Media Literacy Skills for Educators course aims to equip educators/ teachers/ youth workers with key skills and knowledge required, in order to be better prepared in promoting digital citizenship, critical thinking and democratic values both in their professional and also their personal lives as well.

At the end of the course, participants will also gain access to an educational game designed to support them in their role to transfer this knowledge to their learners and also to a series of online webinars to further develop their own media literacy skills anytime, anywhere.

Topics Include
 • Introduction to Media Literacy and the Network Society.
 • Information Literacy: Fake News and Critical Thinking.
 • Managing Online Identity and Personal Threads: Digital footprint and Online Grooming.
 • Methods and tools/ games for teaching media literacy to children and youth.
 • How to create engaging lesson plans and activities/materials regarding media literacy for children and youth.
Aims in relation to the development of your organisation
 • Your organisation will develop key skills, competences and attitudes to become a responsible, critical and global citizen in the digital world.
 • Your organisation will be able to create learning opportunities for young students/ youth to acquire digital and media literacy skills.
 • Your organisation will be able to offer support and guidance in issues and threads related to the internet.

Our cultural identity: Experience the culture and heritage of Cyprus

Course Description

Culture has the power to transform entire societies, strengthen local communities and forge a sense of identity and belonging for people of all ages. Youth can act as a bridge between cultures and serve as key agents in promoting peace and intercultural understanding.

Culture is defined as the language, beliefs, values, heritage etc. for any society/country and also identifies the people of each country.

This course is addressed to young people and youth workers who want to discover and explore the cultural heritage of Cyprus and its hidden gems that make it a unique part of Europe. During the course you will discover Cyprus’ rich history and culture, explore the traditions and customs of the island and meet the most popular ancient jobs and local products thus offering a magnificent transnational experience. Whatever the season is, Cyprus offers the opportunity to everyone to experience something new, interesting and exciting such as wine making as Cyprus has been a vine-growing and wine-producing country for millennia, or maybe experience the traditional use of ‘roses’ for making a plethora of rose products, or explore the national part of Akamas following one of the many nature trails reaching the turtles, or even getting to know the locals’ habits at the well-known ‘kafenio’ for an intercultural debate.

Come to Cyprus explore and enjoy the weather, sandy beaches, mountains, traditional food, culture, people, hospitality and many more!

 

Topics Include
 • The importance of cultural-awareness for promoting European values
 • The Cultural Heritage of Cyprus
 • Getting to know the ancient wine-growing and wine-producing through the years
 • Meet the popular wine routes of Cyprus
 • The green heart of Cyprus – From Troodos mountains to the national part of Akamas
 • Reflect on urbanisation and re-visit rural life
 • Gastronomy: taste the local products
 • Learn the basics of the Greek Language
Aims in relation to the development of your organisation
 • Promoting cultural awareness and historical heritage of a European country
 • Equipping youth with European values of unity and diversity
 • Empowering youth with civic competences
 • Enriching language learning
 • Reflecting on urbanization and sustainable development
 • Exploring civic and social engagement and participation in non-formal learning activities
 • Improve the cultural heritage competences of young people and youth workers

Our cultural identity: Experience the culture and heritage of Cyprus

Course Description

Culture has the power to transform entire societies, strengthen local communities and forge a sense of identity and belonging for people of all ages. Youth can act as a bridge between cultures and serve as key agents in promoting peace and intercultural understanding.

Culture is defined as the language, beliefs, values, heritage etc. for any society/country and also identifies the people of each country.

This course is addressed to young people and youth workers who want to discover and explore the cultural heritage of Cyprus and its hidden gems that make it a unique part of Europe. During the course you will discover Cyprus’ rich history and culture, explore the traditions and customs of the island and meet the most popular ancient jobs and local products thus offering a magnificent transnational experience. Whatever the season is, Cyprus offers the opportunity to everyone to experience something new, interesting and exciting such as wine making as Cyprus has been a vine-growing and wine-producing country for millennia, or maybe experience the traditional use of ‘roses’ for making a plethora of rose products, or explore the national part of Akamas following one of the many nature trails reaching the turtles, or even getting to know the locals’ habits at the well-known ‘kafenio’ for an intercultural debate.

Come to Cyprus explore and enjoy the weather, sandy beaches, mountains, traditional food, culture, people, hospitality and many more!

 

Topics Include
 • The importance of cultural-awareness for promoting European values
 • The Cultural Heritage of Cyprus
 • Getting to know the ancient wine-growing and wine-producing through the years
 • Meet the popular wine routes of Cyprus
 • The green heart of Cyprus – From Troodos mountains to the national part of Akamas
 • Reflect on urbanisation and re-visit rural life
 • Gastronomy: taste the local products
 • Learn the basics of the Greek Language
Aims in relation to the development of your organisation
 • Promoting cultural awareness and historical heritage of a European country
 • Equipping youth with European values of unity and diversity
 • Empowering youth with civic competences
 • Enriching language learning
 • Reflecting on urbanization and sustainable development
 • Exploring civic and social engagement and participation in non-formal learning activities
 • Improve the cultural heritage competences of young people and youth workers

3D Design camp: Calling all future designers and engineers!

Course Description

This course offers an introduction to 3D Design and 3D printing and will help students and educators prepare for future breakthroughs in the Art of Design.
How can 3D design prepare students for the real world? 3D modelling has changed the way we design for the better. Not only does 3D modelling help the designers and end-users visualize space requirements, but also improves drawing efficiency and accuracy. It also enables designers/engineers to “play around” with different ideas and identify potential design problems before they become actual issues.

In this course, you will learn about the future of 3D printing and manufacturing, the process of creating a digital model and then sending that file to be manufactured as a physical, three-dimensional object. In terms of their capabilities, 3D printers are able to create amazing projects such as prototyping new designs, replacing parts for machines or automobiles, building toys and trinkets, creating prosthetic limbs and organs, manufacturing housing and many more!

Topics Include
 • Introduction to 3D design & 3D printing
 • Creating 3D designs with Tinkercad
 • Creating 3D designs with Fusion 360
 • File preparation for 3D printing
 • 3D Printing
 • Slicing Software and Gcode
Aims in relation to the development of your organisation
 • The School will gain expert teachers in the fields of 3D Design and 3D printing. Tinkercad is a great tool for beginners and Fusion 360 is ideal for more advanced classes/students.
 • The School will Incorporate new methods of teaching 3D Design digitally.

Creativity, an essential skill for teachers: Because a classroom can be a place of creativity!

Course Description

Creativity represents one of the fundamental skills for the 21st century as complex problem solving and creative thinking are necessary acquisitions in society and in the labour market. Educational institutions emphasize the importance of children being creative and ready for the future. However, how is it that possible when educators are lacking behind?

The course will enable primary and secondary school teachers to realize the importance of self-improvement in regards to creativity, to familiarize themselves with tools that work on creative thinking and teamwork skills and to help them integrate these kinds of tools in the classroom.

Topics Include
 • Introduction to Creative Skills
 • Creative Thinking Skills (parts 1&2)
 • Team Work
 • Digital Tools
Aims in relation to the development of your organisation

– Improve teachers’ creative skills through theoretical and practical activities
– Make classes more engaging and interactive for students

Creativity, an essential skill for teachers: Because a classroom can be a place of creativity!

Course Description

Creativity represents one of the fundamental skills for the 21st century as complex problem solving and creative thinking are necessary acquisitions in society and in the labour market. Educational institutions emphasize the importance of children being creative and ready for the future. However, how is it that possible when educators are lacking behind?

The course will enable primary and secondary school teachers to realize the importance of self-improvement in regards to creativity, to familiarize themselves with tools that work on creative thinking and teamwork skills and to help them integrate these kinds of tools in the classroom.

Topics Include
 • Introduction to Creative Skills
 • Creative Thinking Skills (parts 1&2)
 • Team Work
 • Digital Tools
Aims in relation to the development of your organisation

– Improve teachers’ creative skills through theoretical and practical activities
– Make classes more engaging and interactive for students

STOP Cyberbullying: Prevention and Intervention Practices for Educators

Course Description

Just as technology can bring us together, it can also separate us, or even used to create harm to another person. Cyberbullying has taken school-day bullying to the next level, make it harder for the victim to escape and also harder for educators/ parents to detect it and take action.
Like any form of abuse, bullying can leave deep scars on the victims that may never properly heal and shape their lives. This course aims to equip educators/ teachers with key skills and knowledge required, in order to be better prepared to identify, prevent, reduce and stop cyberbullying in their schools, while at the same time promoting a safe and positive learning environment.

Topics Include
 • Forms and Challenges of Cyberbullying
 • The impact of cyberbullying on students – look for the signs
 • How to prevent and intervene to cyberbullying.
 • How to teach cyberbullying and the importance of media literacy.
 • Exchanging good practices in tackling cyberbullying, and promoting a positive learning environment.
Aims in relation to the development of your organisation
 • Teachers/ educators are expected to acquire new skills and competences with regards to dealing with cyberbullying.
 • Schools/ Organizations will have the opportunity to learn more about enforcing a school policy plan on preventing and stopping cyberbullying at school and exchange good practices with fellow colleagues from around Europe.
 • Learn more on how to build a positive learning environment and develop the social and emotional learning of the students.

STOP Cyberbullying: Prevention and Intervention Practices for Educators

Course Description

Just as technology can bring us together, it can also separate us, or even used to create harm to another person. Cyberbullying has taken school-day bullying to the next level, make it harder for the victim to escape and also harder for educators/ parents to detect it and take action.
Like any form of abuse, bullying can leave deep scars on the victims that may never properly heal and shape their lives. This course aims to equip educators/ teachers with key skills and knowledge required, in order to be better prepared to identify, prevent, reduce and stop cyberbullying in their schools, while at the same time promoting a safe and positive learning environment.

Topics Include
 • Forms and Challenges of Cyberbullying
 • The impact of cyberbullying on students – look for the signs
 • How to prevent and intervene to cyberbullying.
 • How to teach cyberbullying and the importance of media literacy.
 • Exchanging good practices in tackling cyberbullying, and promoting a positive learning environment.
Aims in relation to the development of your organisation
 • Teachers/ educators are expected to acquire new skills and competences with regards to dealing with cyberbullying.
 • Schools/ Organizations will have the opportunity to learn more about enforcing a school policy plan on preventing and stopping cyberbullying at school and exchange good practices with fellow colleagues from around Europe.
 • Learn more on how to build a positive learning environment and develop the social and emotional learning of the students.

Teaching languages in the 21st century: Because learning a language was never more interesting!

Course Description

Learning a language. An action that many people find boring, aimless, or just rocket science for them. However, it is actually as uninteresting or difficult as one might imagine? With the world evolving to a more digital society, learning a language cannot be an exception to this change.

Teachers of any filed are trying, especially now, to find innovative ways to include digital means in their curriculum in order to engage students, to make lessons more interesting and more responsive to this new digital reality.

If you are a language teacher trying to find innovative ways to make your classes more attractive, this course is for you! It will allow you to understand the importance of using digital tools in classroom, especially for teaching a language, it will help you get to know specific ICT resources that can enrich language learning in classroom and make students more interested. Lastly, this would be your opportunity to enhance your own digital and ICT skills through what you love the most, your work.

Topics Include
 • The importance of ICT tools in the classroom of today
 • Present like a Pro
 • Learning a language through music and movies
 • The use of videos
 • From books to mobile apps
Aims in relation to the development of your organisation
 • Improvement of digital and ICT skills and knowledge of language teachers
 • Development of language teachers’ creativity
 • Discovery of new ways to make classes more interactive and attractive to the new generation, the digital natives
 • Ability to adapt to new digital challenges